Privacyverklaring

Van Lanschot Chabot B.V. en Mandema en Partners B.V. (hierna VLCMP) respecteren uw privacy en doen er allesaan om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens VLCMP van u verwerkt en waarom dit nodig is.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

VLCMP adviseert u met betrekkingen tot verzekeringen en wij bieden u oplossingen voor bedrijfsrisico’s en werknemersvoorzieningen. Naast advies over welke financiële producten passen bij uw wensen en behoeften, ondersteunen wij u bij de totstandkoming en het onderhoud van deze producten.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de volgende activiteiten:

 • Het voorkomen en bestrijden van fraude jegens financiële instellingen;
 • Statistische analyse;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • (gerichte) Marketingactiviteiten met als doel een relatie tot stand te brengen en/of een relatie met een klant in stand te houden, dan wel uit te breiden en
 • Analyses van persoonsgegevens met als doel het vergroten van het klantenbestand, het verbeteren van het producten- en dienstenassortiment en om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van de klant.

Uiteraard gebruiken wij alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat bij elk gebruik van persoonsgegevens alleen die gegevens worden gebruikt als deze accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Welke persoonsgegevens verwerkt VLCMP van u?

Om u goed te kunnen adviseren welke verzekeringen en oplossingen bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. Afhankelijk van de soort verzekeringen die u wenst af te sluiten, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Alle medewerkers van VLCMP hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarin hen de verplichting is opgelegd om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Voor het in orde maken van de verzekeringen en het blijven verlenen van onze diensten en/of aanbieden van onze diensten hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: NAW, geboortedatum en rekeningnummer.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Strafrechtelijk verleden

Voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen kunnen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden hebben plaatsgevonden, hoeft u niet te melden.

Kopie identiteitskaart

Voor een aantal verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen) hebben wij een kopie van uw identiteitskaart nodig om de verzekeringsovereenkomst tot stand te laten komen. Hierbij heeft VLCMP uw BSN-nummer niet nodig. Indien u een kopie van uw identiteitskaart (rijbewijs of paspoort) verstuurd aan VLCMP, kunt u dan ook gebruik maken van de overheidsapp KopieID. Met behulp van deze app kunt u een foto maken van uw identiteitskaart, uw BSN-nummer en foto wegstrepen en per e-mail verzenden aan VLCMP.

Financiële gegevens

Voor een aantal verzekeringen hebben wij financiële gegevens van u nodig, zoals uw inkomsten, hypotheek, pensioen of opgebouwd vermogen onder reeds lopende verzekeringen. Indien VLCMP een kopie van uw bankafschrift opvraagt, volstaat u met de NAW-gegevens, het rekeningnummer en totaal vermogen. Afschrijvingen op uw bankafschrift kunt u wegstrepen.

Toestemming

Het is van belang dat u bewust bent van en toestemming geeft aan VLCMP voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Uw toestemming kan tevens worden verstrekt door een gemachtigde, zoals een voogd, vertegenwoordiger of houder van een volmacht.

Wij beschouwen de volgende situaties als indicatie dat u toestemming geeft voor het gebruik van uw huidige en toekomstige persoonlijke gegevens:

 • Uw vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens aan ons direct of via een andere verzekeringsmakelaar of vertegenwoordiger of uw werkgever met als doel het aanvragen van een verzekeringsovereenkomst of

gerelateerde dient of product (inclusief de informatie die u eerder heeft verstrekt aan VLCMP. VLCMP verwerkt de persoonsgegevens dan in kader van de uitvoering van de overeenkomst;

 • Uw uitdrukkelijke toestemming of erkenning binnen een schriftelijk, mondeling of elektronische aanvraag of schadeproces en
 • Uw mondelinge toestemming gevraagd door VLCMP voor een bepaald doel.

Bewaartermijnen

VLCMP bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. VLCMP heeft een bewaartermijnenbeleid, welk is gebaseerd op de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan de wettelijke bewaarplicht, tenzij VLCMP gerechtvaardigde belangen heeft, zoals het verdedigen in een gerechtelijke procedure.

 

Marketingactiviteiten

Indien u al vóór 25 mei 2018 klant bent van VLCMP, dan mag VLCMP u digitaal commercieel benaderen, maar VLCMP biedt u dan de mogelijkheid om u af te melden voor deze commerciële diensten van VLCMP. Als u vanaf 25 mei 2018 klant bent van VLCMP dan wordt u digitaal alleen benaderd indien u daar toestemming voor heeft verleend, tenzij de aanbieding aansluit bij uw reeds lopende producten en diensten afgenomen bij VLCMP. Als u nog geen klant bent wordt u alleen per post of telefonisch benaderd. Uiteraard wordt u niet benaderd als u geregistreerd staat in het Bel-mij-niet-register of de Postfilter.

(Re)marketing

De geplaatste cookies geplaatst door VLCMP en andere partijen in uw browser kunnen VLCMP en/of derde partijen gebruiken voor remarketing doeleinden, om uw websitebezoek te analyseren, het tonen van advertenties en/of om u commerciële aanbiedingen te kunnen doen.

De programma’s die VLCMP gebruikt voor (re)marketing zijn diensten van Google (waaronder AdWords) en SharpSpring en kunnen tevens social media advertentieplatformen zijn, zoals bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en twitter.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Zowel in het kader van het opstellen van ons advies als wanneer u het ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. Verder hebben wij met alle samenwerkingspartijen overeenkomsten gesloten waarin geheimhouding van uw persoonsgegevens is opgenomen.

Uw privacy rechten

U heeft de volgende privacy rechten.

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, tenzij VLCMP op grond van wet- en regelgeving uw verzoek niet kan voldoen.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten.
 5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Voor mijn informatie over uw privacy rechten, verwijzen wij u graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u een verzoek willen indienen, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@vanlanschotchabot.com

Cookiestatement

Wanneer u op onze website navigeert, kunnen wij informatie verzamelen door middel van de gebruikelijke instrumenten voor informatieverzameling zoals cookies en webbeacons. Wilt u meer weten klik hier.

Vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, probeert VLCMP zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop VLCMP omgaat met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op, via privacy@vanlanschotchabot.com. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Heeft u een klacht over de wijze waarop VLCMP met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de directie van VLCMP. Bent u met de uitkomst van het antwoord van de directie niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens VLCMP

Van Lanschot Chabot B.V. / Mandema & Partners B.V. Statenlaan 8, ’s-Hertogenbosch

Postbus 1999, 5200 BZ ’s-Hertogenbosch

 

 

U bepaalt wanneer wij nodig zijn.

Contact via Whatsapp

Hoe werkt het?

Voeg het nummer 06 - 824 918 93 toe aan de contacten in uw adresboek. Bijvoorbeeld onder de naam 'AOV Whatsapp'.
Open WhatsApp en zoek 'AOV WhatsApp' bij uw contacten.

Bereikbaar via Whatsapp tussen 09:00u - 17:30u.